Öhman Events Integritetspolicy

Behandling  av  personuppgifter

Introduktion

Öhman Events  värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Öhman Events. 

Genom att godkänna vår integritetspolicy, samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker vår webbplats och tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.

Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du har gett ditt samtycke till Öhman Events kommer du att lämna viss information om dig själv. Du kommer även att lämna information vid köp samt vid annan kontakt med oss (t.ex. kundtjänst). Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. 

Personuppgifter som vi har samlat in från dig och behandlar

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

När du besöker Öhman Events eller någon av Öhman Events webbplatser eller handlar av Öhman Events eller på någon av Öhman Events webbplatser, besöker eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Öhman Events behandlar information om de produkter eller tjänster som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg på någon av Öhman Events webbplatser. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på Öhman Events webbplatser.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part

För att kunna hålla en god kund- och registervård, hämtar Öhman Events viss information från allmänt tillgängliga informationstjänster, t.ex. samkör Öhman Events regelbundet ditt personnummer mot offentliga register för att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta. Exempel på uppgifter som Öhman Events hämtar från allmänt tillgängliga informationstjänster är namn och kontaktuppgifter. Öhman Events kan även hämta in uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. Sådan information inhämtas enbart när det tillåts enligt lag.

Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:  

 • Information om din dator inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version samt operativsystem.
 • Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive hänvisningskällan, besökslängden, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar.
 • Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. Till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relationsstatus, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställningsinformation.
 • Information som du anger för att konfigurera prenumeration på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev.
 • Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 • Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktioner du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn, företag, befattning, adress, telefonnummer, e-postadress samt kreditkortsuppgifter.
 • Alla andra personuppgifter som du skickar till oss.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Öhman Events kan behandla dina uppgifter antingen för att du samtycker till det, för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, eller för att det krävs enligt till exempel lag eller förordning. Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

 

Använda personuppgifter

Personuppgifter som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

 • I marknadsföringsändamål relaterad till vår verksamhet och samarbetspartners som vi tror kan vara av intresse för dig. 
 • Förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster.
 • Hålla våra kundregister uppdaterade med aktuell adress via ditt personnummer.
 • Kunna anpassa Öhman Events webbplatser efter ditt beteende och preferenser.
 • Tillhandahålla tjänster/produkter som köpts via vår webbplats. 
 • Skicka utdrag, fakturor och betalningspåminnelser samt samla in betalningar. 
 • Hantera förfrågningar och klagomål från dig som rör vår webbplats. 
 • Att hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.
 • Verifiera efterlevnaden av villkoren för användningen av vår webbplats. 

Direktmarknadsföring

Om du samtycker till det kommer Öhman Events att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post, sms samt andra digitala kanaler till dig, fram tills dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycket vid kontakt med kundservice eller avregistreringslänk i e-mail och nyhetsbrev. 

Profilering

Om du samtycker till det kommer Öhman Events att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på Öhman Events samtliga webbplatser i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du har några allergier eller är intresserad av en speciell kategori av varor el tjänster. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse och/eller fullgöra ett avtal: 

 • Ge dig information om dina köp på Öhman Events webbplatser tex orderbekräftelser,leveransinformation etc.
 • Leverera dina köp på Öhman Events webbplatser till din angivna adress.
 • Kunna ta betalt för dina köp om du valt att betala mot faktura eller med betal/kreditkort.
 • Kunna erbjuda digitala kvitton för dina köp.
 • Fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
 • Fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med någon av våra anställda samt aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande; Försäkringsbolag, leverantörer av adressuppgifter, leverantörer av IT-system samt tekniska lösningar, professionella rådgivare, bokningssystem och dess samarbetspartners inom utveckling och support, anläggningar inklusive leverantörer eller underleverantörer som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Öhman Events räkning.

Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Öhman Events kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.

Övriga samarbetspartners. Som kund hos Öhman Events vill vi även kunna erbjuda dig förmåner hos någon av våra samarbetspartners. Detta innebär att för att du ska få möjlighet att nyttja erbjudanden och förmåner hos dem, kan vi behöva dela med oss av vissa av dina personuppgifter, såsom namn, e-post och mobilnummer. Erbjudanden i samarbete med externa partners kommer endast att skickas av partners till Öhman Events och de personuppgifter som lämnas till samarbetspartners används bara för att du ska kunna identifiera dig som kund hos Öhman Events. Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att lämna dina personuppgifter till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden,
 • för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken),
 • till köparen (eller potentiell köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger) att sälja; och
 • för alla personer som vi rimligen tror kan ansöka hos en domstol eller annan behörig myndighet om utlämnande av dessa personuppgifter, om en sådan domstol eller myndighet enligt vår rimliga uppfattning rimligen skulle kunna besluta om utlämnande av dessa personuppgifter.
 • Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att lämna dina personuppgifter till tredje part.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. 

Internationella dataöverföringar

Vi överför personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens klausuler om tillåten överföring till tredje land. 

 • Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.
 • Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som är likvärdiga med dem som gäller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 • Personuppgifter som du publicerar på vår webbplats eller skickar in för publicering på vår webbplats kan vara tillgängliga, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra att andra använder eller missbrukar sådan information.
 • Du samtycker uttryckligen till de överföringar av personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt.

Behålla personuppgifter

Vi behåller aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut och säkerställer att vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter. Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål ska inte bevaras längre än vad som är nödvändigt. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Öhman Events IT-system. Uppgifter rörande dina köp sparas i 36 månader vid samtycke annars i 12 månader efter genomfört evenemang.

Undantag till ovan paragraf att behålla personuppgifter 

I undantagsfall kommer vi behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter om situationen är att:

a. Vi är skyldiga att göra det enligt lag;

b. Om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och

c. För att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

Du kan när som helst kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du kan när som helst instruera oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. 

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

All kommunikation och samtliga åtgärder som Öhman Events vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Öhman Events förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

 • Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 • Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknik.
 • Vi erkänner att överföringen av information via Internet i sig är osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för uppgifter som skickas via internet.
 • Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt; Vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera den här sidan ibland för att se till att du förstår eventuella ändringar i den här principen. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår webbplats.

Webbplatser från tredje part 

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och information om webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredje parts integritetspolicyer och praxis.

Uppdatera information

Vänligen meddela oss om de personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Ansvarig för de personuppgifter vi behandlar

Öhman Events AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar.

Organisationsnummer är 556998-2589. Adress: Ostronvägen 10, 181 66 Lidingö 

 

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Öhman Events Kundservice via e-post på nedanstående adress: 

info@ohmanevents.se

Öhman Events dataskyddsombud kan nås via brev till nedan adress: 

Personuppgiftsombud 

Öhman Events AB

Hustegavägen 1 

181 24 Lidingö 

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Öhman Events AB den.

Dela det här med dina kontakter: