Bokningsvillkor 2021:1

ALLMÄNT

Öhman Events är ansvarig arrangör till evenemanget Wolf of Wall Street i Stockholm. Vi säljer samtliga biljetter via våra egna hemsidor/kanaler samt anläggning/ombud Cirkus. Alla frågor, önskemål och eventuella anspråk rörande biljetter och/eller andra produkter och tjänster ska riktas direkt till oss. Eventuella frågor angående anläggningen ska riktas till Cirkus. 

För att en bokning ska ses som bekräftad måste betalning ske senast angiven betalningsdag till den mottagare som står angiven på bokningsbekräftelsen. Bokningsbekräftelsen skickas till den e-postadress som angavs vid bokningstillfället. Om du inte hittar bekräftelsen kan den automatiskt ha hamnat i din skräppost. Om du inte fått någon bekräftelse inom 24 timmar kontakta oss på booking@wolfofwallstreet.seoch skicka med ditt bokningsnummer samt namn, e-postadress och telefonnummer till den person som gjorde bokningen.

1.     BOKNING & BETALNING

 1.1 Arrangörens villkor

Aktuella villkor för arrangören står att finna på bokningsbekräftelsen.

1.2 Vad har du som kund för skyldigheter vid bokningen?

Som kund är du skyldig att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter ska påtalas omedelbart. 

1.3 Minimiålder för bokning

För att boka/ingå avtal måste kunden vara minst 18 år.

1.4 Biljetter endast för personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får inte användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte men går bra att ge bort som gåva. Biljetter får inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Öhman Events, den ansvariga arrangören. 

1.5 Köp som strider mot uppsatta villkor

Öhman Events förbehåller sig rätten att makulera en bokning eller ett köp, samt att med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto om kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Öhman Events villkor som gäller för biljettköp. Vid makuleringar av ovan nämnda skäl debiteras en skälig administrationsavgift. Öhman Events kan även besluta att inte återbetala erlagt biljettpris.

1.6 När blir bokningen av biljetter till evenemanget bindande?

Vid betalning med kontokort/kreditkort gäller följande: En biljettbokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp och avsäger sig ångerrätten. Förlorad biljett ersätts inte.

Vid betalning med e-faktura eller pappersfaktura gäller följande: En biljettbokning är bindande när köpet bekräftats på www.wolfofwallstreet.se samt www.ohmanevents.se alternativt per telefon. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När kunden har bekräftat köpet ses det som bindande och kunden avsäger sig ångerrätten. Förlorad biljett ersätts inte.

1.7 När och till vem ska betalning ske?

För att en bokning ska ses som bekräftad måste betalning ske senast angiven betalningsdag till den mottagare som står angiven på bokningsbekräftelsen.

1.8 Betalningsmetoder

Öhman Events erbjuder följande betalningsmetoder vid bokning som görs via våra hemsidor www.wolfofwallstreet.se samt www.ohmanevents.se

•      Betalkort svenska – betala med Visa eller Mastercard. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer.

•      Kreditkort svenska – betala med kreditkort. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer. 

•      Betalkort utländska – betala med Visa eller Mastercard. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer. 

•      Kreditkort utländska – betala med kreditkort. Kostnadsfritt, inga avgifter tillkommer.

2.     BOKNINGSVILLKOR

2.1 Generella bokningsvillkor 

Registrering/bokning är bindande, förutom vid händelse av att arrangemanget blir framflyttat på grund av den rådande pandemin ”COVID19” (se par 2.5 för detaljerad info). Kundens biljett blir då automatiskt giltigt för det nya datumet. Skulle kunden istället önska en återlösen av biljetten kommer en återbetalning att göras. Kunden ansvarar själv för att inom angiven tid meddela att återbetalning önskas. Bokningen kan även transfereras till en annan deltagare om det är önskvärt istället. Kunden ansvarar även här att inom angiven tid meddela ändring av deltagare. När du registrerar din bokning, accepter du Öhman Events Integritetspolicy, som du hittar under punkt 2.7 nedan.  

2.2 Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att bokad evenemang inte är inställt eller flyttad. I händelse av att ett evenemang är inställt eller flyttat, kommer arrangören att meddela kunden. Därefter bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arrangör. Det är arrangören som ansvarar för frågor om tex ombokning till annat datum av evenemang eller återlösen av biljetter. I de fall arrangören tar ut en administrationsavgift för återlösen av biljett dras den av vid återbetalningstillfället. 

2.3 Fel vid leveranstillfället

Fel som uppstår vid leveranstillfället avseende bokade biljetter till arrangemang ska rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till arrangörens kundtjänst på info@ohmanevents.se. Om kunden underlåtit att söka rättelse och därmed inte givit arrangören möjlighet att rätta till eventuella brister, kan kunden inte i efterhand kräva ersättning. Om kunden ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen ska detta hanteras enligt arrangörs villkor.

2.4 Hinder på grund av force majeure

För det fall arrangemanget inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens/arenans kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören/arenan fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. 

2.5 Särskilt om hinder på grund av pandemi

Den rådande pandemin ”COVID 19”, medför stora risker för att det arrangemang du köper biljett till kan komma att påverkas. Med ”COVID 19” avses spridningen av det virus som är känt som “SARS-CoV-2”, varje mutation och variant av viruset samt de sjukdomar viruset ger upphov till. Som en bärande förutsättning för ditt biljettköp gäller därför att vi har rätt att ställa in och/eller framflytta tidpunkten för evenemanget/arrangemanget på grund av omständigheter orsakade av pandemin (myndighets föreskrifter, lagar och förordningar, sjukdom etc.). Ställs evenemanget/arrangemanget in har du rätt att återfå hela biljettpriset. Motsvarande gäller om evenemanget framflyttas med mer än 13 månader.

2.6 Lag- och prisändringar utanför Öhman Events kontroll

Öhman Events reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför bolagets kontroll. Vi reserverar oss för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 72 timmar, under vardagar, kontakta beställaren för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats ett kort, kan det ta upp till flera bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka.

2.7 Personuppgiftshantering och cookies

Läs Öhman Events fullständiga Integritetspolicy här: (länk…)

Du garanterar att alla uppgifter du lämnar är korrekta.

2.8 Personkontroll/kreditupplysning

Vi förbehåller oss rätten att genomföra personkontroll/kreditupplysning.

2.9 Vad händer om kunden och arrangören/arenan inte kommer överens?

  • Kunden uppmanas att i första hand vända sig till arrangören med eventuella klagomål. Om parterna inte kommer överens kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

2.10 Om digitala evenemang

Dessa villkor gäller även för digitala evenemang/arrangemang, dvs. evenemang som tillhandahålls online. I och med att du köper tillgång till en sådan tjänst, förbinder du dig att inte spela in, spara ned, sprida eller ge allmänheten tillgång till evenemanget. Du ansvarar vidare för att du förfogar över erforderlig teknisk utrustning och uppkoppling med tillräcklig kapacitet.

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Öhman Events Kundservice via e-post på nedanstående adress: 

info@ohmanevents.se

Öhman Events dataskyddsombud kan nås via brev till nedan adress: 

Dataskyddsombud Öhman Events AB

Hustegavägen 1 

181 90 Lidingö 

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Öhman Events den 2021-01-01.

Dela det här med dina kontakter: